งานประกันคุณภาพการศึกษา
สื่อการสอน ดาวน์โหลด เรื่อง ดาวน์โหลด
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบคราม
Downlond องค์ความรู้ วิชาการใช้เข็มทิศ กองร้อยที่4 Downlond
    ผลการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2564 Downlond
    องค์ความรู้ วิชาการดำรงชีพในป่า กองร้อยที่3 Downlond
    คู่มือนวัตกรรม อุปกรณ์ทดสอบแนวทางปืน กองร้อยที่3 Downlond
    รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2563 Downlond
    รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2562 Downlond
    รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2561 Download
    รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2560 Download
    รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2559 Download
    รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2558 Download
    รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 Download
    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 Download
    คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 Download
    คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 Download
    คู่มือเป้าปืนทองอินทร์ Download
    คู่มือเข็มทิศเลนเซติก Download
    คู่มือแผนที่ Download
    เป้าล้มลุก Download