ข่าวประกวดราคา
ลำดับเรื่องดาวน์โหลดเอกสาร
1ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ฝึกอมรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติDownload
2สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรมDownload
3สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมมาตรฐานหน่วยฝึกอบรมDownload
4ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน เก่า-ชำรุดDownload
5 เรื่องผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านพักสวัสดิการ Download
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
7 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 Download
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 Download
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 Download
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 Download
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 Download
13 ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้สำหรับ นสต. ประจำปี 2561 Download
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 Download
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้หลักสูตร นสต.61 Download
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 Dqwnload
17 สรุปผลดารจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 Downlond
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 Downlond
19 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Downlond
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวขั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Downlond
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 Downlond
22 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
24 สรุปผลดารจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561 Downlond
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 Downlond
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 Downlond
28 ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักผู้บังคับกองหลังที่ 4 เก่า-ชำรุด Downlond
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Downlond
30 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2562 Downlond
31 การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2562 Downlond
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 Downlond
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของหลวง นสต.62 Downlond
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Downiond
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 Downlond
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 Downlond
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 Downlond